شرکت تجاری اصولاَ عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. در حال حاضر، روز به روز به انواع شرکت ها افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آن ها متفاوت است.بااین وجود باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند، قالب های عمده آن ها، در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است.البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.

‌ابتدا مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

 

شرکت سهامی عام

 

-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 

الف) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

۱- دو نسخه طرح اطهارنامه ی شرکت سهامی عام

۲- دو نسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام

۳- دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی

۴- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه ، تعهد توسط مؤسسین

۵- فتوکپی شناسنامه ی مؤسسین

ب) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

۱- دو نسخه اظهارنامه

۲-دو نسخه اساسنامه

۳- دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین

۴- دو نسخه صورت جلسه ی هیأت مدیره (تعداد مدیران حداقل ۵ نفر می باشد.)

۵- آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده

۶- فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

۷- گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت

۸- ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

شرکت سهامی خاص

 

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 

۱- دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

۲- دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

۳- دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

۴- دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.

۵- فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین (برابر اصل در دادگستری)

۶-  ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.

نکته : درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است.

۷- ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها

 

شرکت با مسئولیت محدود.

 

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

۱- دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

۲- دوبرگ شرکت نامه

۳- دو نسخه از اساسنامه

۴- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

۵- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

شرکت تضامنی

 

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

 

۱- دو برگ تقاضانامه

۲- دو برگ شرکت‌نامه

۳- دو نسخه اساسنامه

۴- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

شرکت مختلط غیرسهامی

 

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

 

۱- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

۲- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد.)

۳- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

شرکت مختلط سهامی.

 

– مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت

 

۱- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

۲- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

۳- اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۴- نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

۵- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴

۶- نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

شرکت نسبی.

 

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی:

 

۱- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

۲- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد.)

 

شرکت تعاونی

 

-مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

 

۱- صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

۲- اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

۳- درخواست کتبی ثبت

۴- طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

۵- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

۶- مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی

۷- موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه

۸- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

 

۱-مدارک مورد نیاز را با توجه به نوع شرکت فراهم آورید.

 

در اداره ثبت شرکت ها ، فرم نمونه ی اسناد فوق‌الذکر موجود است.می توان این فرم های نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرد و ذیل تمام  اوراق باید توسط همه شرکا ( مؤسسین ) امضا شود. براساس ماده ۱۹۶ ق.ت اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:

* شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت

* اساسنامه

* صورت جلسه مجمع عمومی

* صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها

* رسید سرمایه

 

۲- به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی زیر مراجعه نمایید و اطلاعات خواسته شده در سامانه را تکمیل کنید.

http://irsherkat.ssaa.ir

 

۳- در سامانه می بایست ۵ نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد، از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود، در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود،  ؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود. استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد..

نکته: اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند.

 

۴- پس از تکمیل دقیق اطلاعات فرم های مورد نظر و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه ، به شما یک شماره ثبت داده می شود که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.

 

۵- در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید. مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست می بایست ارسال گردد:

دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده

کپی مدارک شناسایی افراد

گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا

یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی

 

۶- با ارسال مدارک مورد نیاز، کارشناس مربوطه پرونده شما را مورد بررسی قرار می دهد. پس از بررسی ممکن است ۳ اتفاق بیفتد:

-رد پرونده ثبت شرکت: در این صورت پرونده ثبت شرکت دارای ایرادی است که قابل حل نمی باشد و کلیه مراحل ثبتی می بایست از ابتدا از سر گرفته شود.

– نقص پرونده ثبت شرکت: در این صورت پرونده دارای ایراداتی است که ممکن است قابل رفع باشد ، در این حالت می بایست ایرادات پرونده را دقیقاَ رفع نمود و توسط پاکت های مخصوص رفع نقص به اداره ثبت شرکت ها فرستاد تا پس از طی مراحل مخصوص رفع نقص انجام گیرد و پرونده ثبت گردد.

– ارسال شده برای صدور آگهی: این وضعیت همان وضعیتی است که در صورت ایراد نداشتن مدارک می بایست اتفاق بیفتد، در صورت رویت این وضعیت پرونده می بایست نسبت به چاپ پیش نویس آگهی ثبتی اقدام نموده و شخص امضاء کننده دفاتر با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ، مدارک مربوط به ثبت شرکت ها را اخذ نماید.

پس از تحویل مدارک از اداره ثبت شرکت ها می بایست نسبت به چاپ آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور اقدام نمود.در آگهی اطلاعاتی نظیر نام شرکت ، نوع فعالیت ، مدت فعالیت شرکت و … قید می گردد.جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی ۶ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

تذکر۱: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

تذکر۲: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی ۲ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

تذکر۳: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

تذکر۴: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

اشتراک گذاری
نویسنده : محسن
دانشجوی حقوق، فعال در زمینه حقوق استارتاپ ها، طراح رابط و تجربه کاربری