دریافت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار برای راهبران کیف الکترونیک پول