قرارداد عدم تعارض ( NCA )

قرارداد عدم تعارض ( NCA )

خرید و دانلود 131250 تومان
75000 تومان

قرارداد عدم تعارض یا عدم رقابت، برای جلوگیری از جذب نیروهای شرکت یا استارتاپ به شرکت یا استارتاپ رقیب می باشد.

750,000 ریال – خرید