قرارداد برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

قرارداد برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

خرید و دانلود تومان 80000
این قرارداد به منظور همکاری مابين يك کسب و کار نوپا (استارتاپ) با برنامه نویس اپلیکیشن تدوین شده است. در این قرارداد دو پیوست وجود دارد که جزييات مربوط به وظايف برنامه نویس به تفصيل در پيوست شماره ٢ اين قرارداد ذكر شده است.همچنين در پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوی قرارداد نظارت داشته باشند.