قرارداد همبنیان گذاران

قرارداد همبنیان گذاران

ضرورت قرارداد همبنیان گذاران در شروع یک شراکت در راه اندازی کسب و کار، قرارداد همبنیان گذاران سنگ بنای روابط بین افراد است که با کمک آن، طرفین درباره مسائلی مانند وظایف، اختیارات، تعهداتشان نسبت به همدیگر و تیم و همینطور نحوه منتفع شدنشان از کسب و کار راه بصورت شفاف مطلع می شوند. بخش های مهم قرارداد همبنیان گذاران بخش های مهم این قرارداد شامل شرایط تشکیل شرکت، شفافیت های مالی، تقسیم سهام، وظایف افراد و همینطور جدول وستینگ می باشد. جدول وستینگ : یکی از دغدغه های هر کسب و کاری، نگه داشتن افراد کلیدی آن تا زمانی که این کسب و کار پایه های خود را قوی کرده و رشد کند، می باشد. یکی از راهکارهایی که کسب و کارها برای این مساله درنظر میگیرند، اعطای سهام تدریجی به بنیانگذاران خود است. به اینصورت که تمامی سهام همبنیان گذاران بصورت یکجا به آنها تعلق نمی گیرد و با گذشت زمان و کار برروی ایده، در تاریخ های مشخصی، بخش هایی از آن به مالکیت همبنیان گذار درمی آید. توضیحات کامل و نحوه پر کردن جدول وستینگ، در بخش پیوست ها وجود دارد.