قرارداد همکاری با طراح گرافیک

قرارداد همکاری با طراح گرافیک

این قرارداد به منظور همکاری مابین طراح گرافیک و کسب و کار نوپا (استارتاپ) تدوین شده است. در این قرارداد دو پیوست وجود دارد که در پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوی قرارداد نظارت داشته باشند. در پیوست دوم می بایست شرح وظایف طراح به تفضیل مشخص شود .