قرارداد محرمانگی بین شرکت و شخص

قرارداد محرمانگی بین شرکت و شخص

خرید و دانلود تومان 80000
این قرارداد در جهت حفظ اطلاعات محرمانه شرکت در جريان همكاري با اشخاص دیگر تنظیم شده است.در قرارداد عدم افشای اطلاعات( NDA)طرفین تعهد می نمایند در صورتی که اطلاعاتی را در خصوص کار مشترک در اختیار گرفتند (که شرح آن اطلاعات همواره در قرارداد تعریف خواهد شد) ،از افشای آن به شخص ثالث خودداری نمایند.