قرارداد محرمانگی بین دو کسب و کار

قرارداد محرمانگی بین دو کسب و کار

خرید و دانلود تومان 80000
این قرارداد در جهت حفظ اطلاعات محرمانه استارتاپ در جريان همكاري با استارتاپ دیگر تنظیم شده است.در قرارداد عدم افشای اطلاعات( NDA)طرفین تعهد می نمایند در صورتی که اطلاعاتی را در خصوص کار مشترک در اختیار گرفتند (که شرح آن اطلاعات همواره در قرارداد تعریف خواهد شد) ،از افشای آن به شخص ثالث خودداری نمایند.