قرارداد پشتیبانی نرم افزار/ سخت افزار

قرارداد پشتیبانی نرم افزار/ سخت افزار

خرید و دانلود تومان 80000
اين قرارداد به منظور همکاری مابین یک کسب و کار نوپا (استارتاپ) با شرکت تدوین شده است.به موجب این قرارداد استارتاپ طراح و تولیدکننده نرم افزار، موظف است خدمات پشتیبانی آن را نیز برای مدت معین ارائه نماید. در این قرارداد دو پیوست وجود دارد که در پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوای قرارداد نظارت داشته باشند. این قرارداد در خصوص تمامی نرم افزارها قابل استفاده می باشد. در پیوست دوم شرح خدمات پشتیبان آمده است که در خصوص هر نرم افزار و به تناسب ویژگی های آن باید توسط تیم فنی تنظیم و ضمیمه قرارداد شود.